תיק ההשקעות התכווץ? איך הופכים את ההפסדים למגן מס

הכלכלה העולמית וזו המקומית חוות בתקופה האחרונה שינויים חדים • אולם לצד אי הנוחות הכלכלית, ישנן מספר הטבות מס ששווה למשקיעים להכיר

ירידות בבורסה / עיבוד: טלי בוגדנובסקי
ירידות בבורסה / עיבוד: טלי בוגדנובסקי

הכותבת הינה שותפה מנהלת בעמית, פולק, מטלון ושות' ושותפה במחלקת המסים. אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או השקעתי כלשהו, הכתוב מהווה תיאור כללי בלבד ובלתי מחייב

מספר חודשים לתוך מגפת הקורונה, חל מפנה בשווקים שאיש לא צפה: מבהלה גדולה וחוסר ודאות - הם תיקנו בחדות כלפי מעלה, הירידות נמחקו, שווי החברות זינק בעשרות ומאות אחוזים, וגם בתחום הפרייבט אקוויטי חל שגשוג שלא נראה כמותו.

אלא, שדווקא עם חזרת הכלכלה לשגרה, הדברים עובדים באופן הפוך גם כן: ירידות שערים חדות לצד הקפאת השקעות. אלה בוודאי סימנים שליליים מבחינה כלכלית, אולם ניתן להתנחם בכך שבהשפעות אלה גלומים יתרונות מס שעשויים להמתיק את הגלולה, גם אם במעט.

לפניכם שני תרחישים שטומנים הטבות מס למשקיעים גם כשהשווקים לא מאירים פנים.

קיזוז הפסדי הון

בהתאם לכללי קיזוז ההפסדים, הפסדים שמקורם בפעולות הוניות (דוגמת השקעה בניירות ערך והשקעה בנדל"ן), ניתנים לקיזוז זה כנגד זה. בהתאם לנתוני השנה החולפת, שילוב של עלייה חדה במחירי הנדל"ן, לצד ירידה משמעותית בשערי המניות, עשוי לסייע בהפחתת נטל המס. כך לדוגמה, משקיע שמימש החזקה במקרקעין ברווח, יוכל לקזז את מס השבח שנשא בו אם יממש את השקעותיו בניירות ערך - הרושמות עד למועד המימוש הפסד על הנייר.

באותו אופן, משקיע שמימש ני"ע ברווח, יוכל לקזז את הפסדים שנצברו לו כנגד מימוש של ניירות הנסחרים כעת בהפסד.

יובהר, כי כאשר מדובר בהפסדי הון שמקורם בהשקעות בני"ע, תכנון המס מיטיב עם המשקיע. שכן, על מנת לקזז הפסדים נדרש להצביע על מימוש של נייר הערך שהסב הפסד למחזיק בו. אולם, אין מניעה כי מיד לאחר המימוש ישוב המשקיע להחזיק באותו נייר. במקרה זה, יש לשקול את יתרון המס הגלום בפעולה, אל מול עלויות המסחר בנייר הערך. כלומר, ככל שיתרון המס גבוה יותר מעמלות המסחר, כך הפעולה כדאית יותר.

עוד יצוין, כי גם השקעות בתחום הקריפטו, על ענפיו השונים (מטבעות דיגיטליים ,NFT’S וכיו"ב) נחשבות, ככלל, כנכסי הון לכל דבר ועניין בדיני המס. לפיכך, הפסדי ההון שהתהוו מהשקעה בקריפטו ניתנים לקיזוז גם כנגד השקעה בניירות ערך וגם כנגד השקעה בנדל"ן - הן בישראל והן מחוץ לישראל.

אופציות ותגמולים הוניים

ירידות השערים בשווקים עשויות להוות יתרון במס גם בכל הנוגע לאופציות ותגמולים הוניים. ככלל, הוראות המס בעניינים אלה מוסדרות דרך שני סעיפים בפקודת מס הכנסה: סעיף 3(ט) וסעיף 102.

במקרה של הענקת אופציות לבעלי שליטה או לנותני שירותים, המיסוי נעשה בהתאם להוראת סעיף 3(ט) לפקודה. הוראה זו קובעת, כי במקרה של הענקת אופציה תקום חבות במס במועד מימוש האופציה למניה, בגובה ההפרש שבין מחיר המניה ובין תוספת המימוש שנקבעה באופציה.

לכן, ככל ששער המניה נמוך יותר מתוספת המימוש, ניתן לנטרל את אירוע המס, מהטעם שתוספת המימוש גבוהה משווי המניה, כך שמתקבל הפרש שלילי המבטל בפועל את חבות המס.

גם במקרה שבו ניתן תגמול הוני מכוח סעיף 102 לפקודה, לעובדים או לנושאי משרה, ניתן לנצל את הירידות בשווקים כדי ליהנות מיתרון מס. נסקור כמה תרחישים אפשריים.

במקרה שבו עובד עוזב את מקום העבודה ומימש את האופציות למניות (על מנת שלא יפקעו), ומחיר המניה ירד מתחת לתוספת המימוש, ניתן לבקש להעביר את רישום המניות על שמו.

במקרה זה, מאחר שאירוע המס נעשה בתזמון שבו שווי המניה נמוך מתוספת המימוש, הרי שלא קמה חבות מס. בעתיד, ככל ששווי המניה יעלה, יידרש אותו מחזיק למס רווחי הון בלבד (ובכך יחסוך את המס השולי שהיה צריך להשתלם בגין רכיב ההטבה במועד ההקצאה).

דוגמה להמחשה: שווי המניה במועד הקצאת המניות הוא 10 שקלים ותוספת המימוש היא 7 שקלים. במועד מימוש המניות (מכירתן או העברתן על שם העובד) ישלם העובד את המס על ההפרש בין שווי המניה באותו מועד לתוספת המימוש. בהנחה שמחיר המניה באותו מועד הינו 12 שקל, אזי בגין חלק הרווח, בגובה 3 שקלים, ישולם מס שולי, ועל יתרת הרווח - מס בשיעור של 25%.

ואולם, במקרה שבו מחיר המניה ירד ל-7 שקלים, העובד לא ישלם מס במועד העברת המניות על שמו. בעתיד, כשמחירה יעלה ל- 12 שקל לדוגמה, העובד ישלם על מלוא הרווח מס בשיעור של 25%.

צרו איתנו קשר *5988